Brownfields

Tento súťažný návrh sa umiestnil na 3. mieste v urbanisticko-architektonickej súťaži Martin - SIM, ktorá bola vyhlásená v roku 2013. Na návrhu sa spolupodielali Ing. arch. Peter Gál, PhD a Ing. Lucia Lackovičová. Štruktúra priestorov a plôch, ktorá v dlhom časovom období utilitárne slúžila záujmom štátu a jeho obranných zložiek, sa mení na areál, ktorý bude slúžiť občanom, najmä obyvateľom mesta a regiónu ako park pre aktivity poznávacie, kultúrne, zábavné i oddychové. Tento zásadný významový posun je v návrhu založený na báze rešpektovania a celopriestorovej revitalizácie pôvodnej objektovej, líniovej a plošnej priestorovej štruktúry.

Tento projekt bol predmetom diplomovej práce. Jej cieľom bolo komplexné preriešenie priemyselného areálu bývalých bavlnárskych závodov v Ružomberku, ktorý je dnes vo veľmi nepriaznivom stave, teda ho môžeme nazvať aj pojmom brownfield. Zámerom mojej práce bol návrh nového funkčného využitia a priestorového usporiadania riešeného územia pri zachovaní väčšiny priemyselných budov a hlavne návrh úpravy rozsiahlych exteriérových plôch, ich nové funkčné využitie, predovšetkým ako priestorov pre oddych, rekreáciu, kultúru a iné aktivity pre domáce obyvateľstvo a návštevníkov s markantným zastúpením zelene a s prístupom k vodnému toku.