Ochrana prírody

Ponúkame

  • zabezpečíme Vám spracovanie dokumentácií a štúdií, ktoré vyplývajú zo zákona o ochrane prírody a krajiny a ďalšie špecializované projekty, štúdie a odborné posudky
  • poskytneme poradenstvo a praktickú pomoc pri povoľovaní vášho projektu z hľadiska zákona o ochrane prírody a krajiny
  • máme odbornú spôsobilosť pre  spracovanie dokumentácie a  poskytovanie vybraných odborných služieb podľa zákona o ochrane prírody a krajiny

Dokumentácia ochrany prírody 

  • program starostlivosti o chránené územia (CHA, PR, PP, NPR, NPP), územia sústavy Natura 2000 a územia medzinárodného významu
  • program záchrany chránených území (CHA, PR, PP, NPR, NPP)
  • projekt ochrany chránených území (CHA, PR, PP, NPR, NPP, chránený krajinný prvok)
  • dokumenty miestneho a regionálneho územného systému ekologickej stability

Špecializované štúdie

návrhy kompenzačných opatrení podľa § 28 zákona o ochrane prírody a krajiny

projekty revitalizácie územia

návrhy biologicko-ekologických opatrení