Monitoring a environmentálny dozor

Výsledkom posudzovania vyplyvov na životné prostredie býva v niektorých prípadoch požiadavka na uskutočnenie monitoringu vybraných zložiek prostredia pred, počas a po realizácii stavby a vykonanie environmentálneho dozoru v priebehu stavebných prác. Týka sa to najmä zámerov väčšieho rozsahu a stavieb situovaných v chránených územiach.

Ponúkame

  • spracujeme vám projekt monitoringu vplyvov stavby na biotickú zložku (biotopy, rastlinstvo, živočíšstvo) a na chránené územia a projekt environmentálneho dozoru stavby v súlade s požiadavkami EIA ako podklad pre PD a povolenie stavby
  • zabezpečíme vám praktickú realizáciu monitoringu vybraných zložiek  v období pred začatím výstavby, počas nej a po jej ukončení  a praktický výkon envirodozoru podľa schváleného projektu
  • v závislosti od konkrétneho rozsahu a zamerania monitoringu a dozoru zabezpečíme spoluprácu so špecialistami z požadovaných odborov
  • pre výkon monitoringu a dozoru máme požadovanú odbornú spôsobilosť podľa zákona o ochrane prírody a krajiny 

Z našej práce

environmentálny dohľad počas výstavby prístupových ciest a výmeny stožiarov   

Vedenie 2 x 400 kV Medzibrod - Ružomberok
Vedenie 2 x 400 kV Medzibrod - Ružomberok

sledovanie ochranársky významných lokalít  v priebehu rekonštrukcie vedenia 


monitoring bioty pred a počas výstavby, biologicko-ekologické opatrenia

MVE Podtureň - Liptovský Ján
MVE Podtureň - Liptovský Ján

dozorovanie stavebných prác