Natura 2000

Po vstupe do Európskej únie vyplynul Slovensku záväzok chrániť niektoré časti krajiny v záujme zachovania európsky významných biotopov a druhov na základe príslušných európskych smerníc. Okrem národných parkov, prírodných rezervácií a ďalších kategórií chránených území národnej siete tak boli vyhlásené na území Slovenska aj Chránené vtáčie územia a Územia európskeho významu, tzv. lokality sústavy Natura 2000.

Ak plánujete realizovať projekty a zámery, ktoré zasahujú do lokalít Natura 2000 alebo ich môžu ovplyvniť, povoľovací proces vám spestria aj osobitné požiadavky v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny aj zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Čo ponúkame

  • odkonzultujeme váš projekt z hľadiska stretu záujmov s územiami Natura 2000, poradíme s administratívnym postupom 
  • zabezpečíme vám odborné posúdenie vplyvov na územia sústavy Natura 2000 podľa príslušnej metodiky tzv. primerané posúdenie vplyvov vrátane zabezpečenia nevyhnutných prieskumov a mapovania 
  • primerané posúdenie spracujeme ako súčasť dokumentácie EIA/SEA alebo samostatne, v prípade subdodávky spolupracujeme so spracovateľom EIA/SEA v záujme zosúladenia hodnotení, návrhu opatrení a iných výstupov
  • pre spracovanie primeraného posúdenia máme odporúčanú odbornú spôsobilosť podľa zákona o ochrane prírody a krajiny

Z našej práce 

Rozvojové projekty v Mondi SCP a.s. Ružomberok 

posúdenie vplyvov na UEV Váh

Heliport v k.ú. Štrbské pleso 

posúdenie vplyvov na UEV Tatry

Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, železničný most Svit 

posúdenie vplyvov na UEV Poprad

Rybník na športový rybolov Važec 

posúdenie vplyvov na UEV Biely Váh