,,Forma nasleduje funkciu"

Čo navrhujeme

Venujeme sa návrhom priestorov rôznych mierok od malých, akými sú záhrady rodinných domov, átriá, prírodné detské ihriská cez rodové statky, komunitné záhrady, verejné priestory, turistické chodníky a oddychové plochy, až po revitalizácie a konverzie brownfields, či väčšie krajinárske projekty. Pri navrhovaní kladieme dôraz na ochranu vody a pôdy v súlade s princípmi trvalo - udržateľného hospodárenia. Viac o našich cieľoch a princípoch si môžete prečítať v sekcii O nás.

Ako postupujeme

Kompletný návrh priestoru pozostáva z niekoľkých krokov v závislosti od rozsahu a povahy projektu a tiež požiadaviek klienta. Prvým a najdôležitejším krokom je návšteva predmetného priestoru, pretože bez zažitia konkrétneho miesta sa bude ďalšie navrhovanie len veľmi ťažko uberať správnym smerom. Dôležitý je takisto dialóg medzi krajinným architektom a klientom, kde výsledným produktom by mal byť estetický, ale najmä funkčný priestor napĺňajúci očakávania a potreby zákazníka. 

Štúdia bežne obsahuje vstupné analýzy riešeného územia, z ktorých vychádzajú následné funkčné a kompozičné schémy návrhu. Tieto sú podkladom pre samotný pôdorysný návrh vo výpovednej mierke. Ten môže byť doplnený o priestorové zobrazenie pre lepšiu predstavu riešenia budúceho priestoru. Ďalším krokom je realizačný projekt, ktorý obsahuje detailný rozpis a rozmiestnenie jednotlivých prvkov a rastlín v priestore. Rozsah dokumentácie závisí od individuálnych požiadaviek, ak si to zložitosť projektu vyžaduje je doplnený o ďalšie časti, niektoré zas môžu byť naopak vynechané. 

PORTFÓLIO

Záhrady 

Školské areály

Rekreačné areály

Parky

Horské prostredie

Brownfields