SEA

Posudzovanie vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie

Ponúkame

  • zabezpečíme proces posudzovania vplyvov pre územný plán a zmeny a doplnky územného plánu na rôznej úrovni - spracovanie dokumentácie aj poradenstvo
  • SEA riešime v úzkej spolupráci so spracovateľom územného plánu, snažíme sa o zosúladenie rozvojových zámerov s limitmi a predpokladmi územia už počas prípravy územného plánu
  • máme požadovanú odbornú spôsobilosť pre spracovanie odborného posudku pre územný plán ako strategický dokument

Z našej práce

Územný plán obce Babín - dokumentácia SEA

Územný plán obce Veľká Lúka - odborný posudok k strategickému dokumentu